Join Esxi host vào domain

Để gia nhập một máy chủ Esxi host vào miền rất đơn giản. Chỉ cần có một tài khoản miền là có thể thực hiện join domain được.

Mở Esxi host > Manage > Security & users > Authentication > Join domain > nhập thông tin domain và tài khoản tương ứng

Sau khi join domain thành công, trạng thái sẽ như thế này.

Ngoài ra cũng có thể kiểm tra thông tin các Esxi đã được join vào domain:

Leave a Reply