VMware

Chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, thủ thuật với nền tảng VMware.

Join Esxi host vào domain

Để gia nhập một máy chủ Esxi host vào miền rất đơn giản. Chỉ cần có một tài khoản miền là có thể thực hiện join domain được. Mở Esxi host > Manage > Security & users > Authentication > Join domain > nhập thông … Read More

Reset mật khẩu SSO trong vCenter thật đơn giản

Không may vào lúc nào đó, bạn đột nhiên quên mất mật khẩu vCenter, chính là cái tài khoản administrator@vsphere.local đó, thì phải làm sao nhỉ. Với dạng vCenter server appliance, cần thực hiện truy cập để thiết lập lại mật khẩu thông qua SSH. … Read More