Tổng quan về Active Directory trên Windows Server 2008

Active Directory là một kiến trúc độc quyền của Microsoft. Đây là một kiến trúc không thể thiếu được trên Windows Server. Active Directory được hiểu nôm na là một dịch vụ thư mục. Tương tự như dịch vụ thư mục trên các hệ thống …