Cấu hình địa chỉ IP trong CentOS

Cấu hình địa chỉ IP trong CentOS

cấu hình địa chỉ ip trong CentOS
cấu hình địa chỉ ip trong CentOS

Trong quá trình cấu hình cho một máy chủ Linux nói chung thì việc cấu hình các thông số về mạng là một điều không thể bỏ qua được. Tuy nhiên cũng cần chú ý là trên Linux sẽ phải sử dụng hoàn toàn bằng dòng lệnh thay vì chỉ thao tác đơn giản thông qua giao diện cấu hình như trong Windows.

  • Để cấu hình địa chỉ IP và các thông số mạng khác trong CentOS thực hiện các dòng lệnh sau:

[box type=”shadow” align=”aligncenter” width=”250″ ]

[root@thaisnake ~]# vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0  #Thay đổi file cấu hình ifcfg-eth0#
DEVICE=eth0
HWADDR=00:49:23:05:31:AE
# change
ONBOOT=yes
# add lines as follows
BOOTPROTO=none
# this server’s IP address
IPADDR=99.99.99.99
# subnet mask
NETMASK=255.255.255.0
TYPE=Ethernet
# default gateway
GATEWAY=99.99.99.1
# DNS server’s IP address
DNS1=99.99.99.88
IPV6INIT=no
USERCTL=no
[root@thaisnake ~]# /etc/rc.d/init.d/network restart    #Khởi động lại dịch vụ#

[root@thaisnake ~]# chkconfig network on   #cấu hình dịch vụ khởi động cùng hệ thống#

[/box]

  • Nếu không sử dụng IPv6, có thể disable nó đi bằng cách chỉnh sửa file sysctl.conf:

[box type=”shadow” align=”aligncenter” width=”250″ ]

[root@thaisnake ~]# vi /etc/sysctl.conf
# Thêm vào phần cuối#
net.ipv6.conf.all.disable_ipv6 = 1
net.ipv6.conf.default.disable_ipv6 = 1

# Save và reload lại#

[root@thaisnake ~]# sysctl -p

[/box]

1 Comment

  1. Lê Hồng Thái 24/11/2014

Give a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.