Reset mật khẩu SSO trong vCenter thật đơn giản

Reset mật khẩu SSO trong vCenter thật đơn giản

Không may vào lúc nào đó, bạn đột nhiên quên mất mật khẩu vCenter, chính là cái tài khoản administrator@vsphere.local đó, thì phải làm sao nhỉ.

Với dạng vCenter server appliance, cần thực hiện truy cập để thiết lập lại mật khẩu thông qua SSH.

Việc cần làm đầu tiên chính là enable tính năng SSH.

Truy cập trang vCenter Server Management (port là 5480) > Access > Edit


Kế tiếp enable tính năng SSH Login

Sau đó, dùng trình kết nối SSH nào đó, ví dụ Putty để SSH vào vCenter

thiết lập cho phép shell: shell.set –enabled true

shell rồi nhấn Enter để gán quyền root

Sử dụng công cụ quản trị vdcadmintool:

/usr/lib/vmware-vmdir/bin/vdcadmintool

Lựa chọn tùy chọn 3 để reset mật khẩu.

Nhập tài khoản cần reset. Một mật khẩu random sẽ được khởi tạo và hiển thị trên màn hình.

Give a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.