Tìm link web ẩn với Web Crawler và upload file qua module HTTP_PUT

Tìm link web ẩn với Web Crawler và upload file qua module HTTP_PUT

Trong thực tế, để tìm các link web không được public công khai trên Internet có thể sử dụng module crawler trên MSF.

Một số trường thông tin cần setting:

RHOSTS

RPORT

Trong ví dụ này là máy Metasploitable 3 của Rapid7. Khi quét xong có phát hiện ra một đường link khả nghi như dưới đây:

Để upload file tới thư mục này, thử sử dụng module HTTP_PUT trong công cụ MSF như dưới đây

Set các options cần thiết

Thực hiện exploit để up file tới máy mục tiêu:

Mở trình duyệt ra để kiểm tra lại.

Give a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.