Windows Server – Giới hạn về Socket, bộ vi xử lý logic và bộ vi xử lý ảo

Windows Server – Giới hạn về Socket, bộ vi xử lý logic và bộ vi xử lý ảo

Theo sự phát triển của Windows server, thì giới hạn về số lượng socket, bộ vi xử lý logic hay bộ vi xử lý ảo ngày càng tăng lên.

Nhưng trước hết, chúng ta cần biết qua định nghĩa về chúng:

1. Socket: là bộ vi xử lý vật lý được gắn trên Mainboard, nhìn nó đại khái giống thế này:

socket windows Server

 

Mỗi mainboard chúng ta thường dùng hầu như chỉ có 1 socket CPU, loại sang lắm thì là 2, còn trên bo mạch chủ server thì thường nhiều hơn vậy !

2. Logical Processor: Là một luồng xử lý hoặc cũng có thể là một core trên bộ vi xử lý vật lý.

3. Virtual Processor: Là bộ vi xử lý được gán lên máy ảo, được lấy từ bộ vi xử lý vật lý.

Trong phần dưới đây sẽ là liệt kê giới hạn về số lượng socket và số bộ vi xử lý logic trên các phiên bản Windows Server:

Windows Server 2012 x64 đã cài Hyper-V

 • Windows Server 2012 Standard Edition hỗ trợ tới 64 sockets và tới 320 bộ vi xử lý logic
 • Windows Server 2012 Datacenter Edition hỗ trợ tới 64 sockets và tới 320 bộ vi xử lý logic

Windows Server 2012 x64 không cài Hyper-V

 • Windows Server 2012 Standard Edition hỗ trợ tới 64 sockets và tới 640 bộ vi xử lý logic
 • Windows Server 2012 Datacenter Edition hỗ trợ tới 64 sockets và tới 640 bộ vi xử lý logic

Windows Server 2008 R2 x64 đã cài Hyper-V

 • Windows Server 2008 Standard Edition hỗ trợ tới 4 sockets và tới 64 bộ vi xử lý logic
 • Windows Server 2008 Enterprise Edition hỗ trợ tới 8 sockets và tới 64 bộ vi xử lý logic
 • Windows Server 2008 Datacenter Edition hỗ trợ tới 64 sockets và tới 64 bộ vi xử lý logic

Windows Server 2008 R2 x64 không cài Hyper-V

 • Windows Server 2008 Standard Edition hỗ trợ tới 4 sockets và tới 256 bộ vi xử lý logic
 • Windows Server 2008 Enterprise Edition hỗ trợ tới 8 sockets và tới 256 bộ vi xử lý logic
 • Windows Server 2008 Datacenter Edition hỗ trợ tới 64 sockets và tới 256 bộ vi xử lý logic

Windows Server 2008 x64 SP2 đã cài Hyper-V

 • Windows Server 2008 Standard Edition hỗ trợ tới 4 sockets và 24 bộ vi xử lý logic
 • Windows Server 2008 Enterprise Edition hỗ trợ tới 8 sockets và 24 bộ vi xử lý logic
 • Windows Server 2008 Datacenter Edition hỗ trợ tới 32 sockets và 24 bộ vi xử lý logic

Windows Server 2008 x64 SP2 không cài Hyper-V

 • Windows Server 2008 Standard Edition hỗ trợ tới 4 sockets và tới 64 bộ vi xử lý logic
 • Windows Server 2008 Enterprise Edition hỗ trợ tới 8 sockets và tới 64 bộ vi xử lý logic
 • Windows Server 2008 Datacenter Edition hỗ trợ tới 32 sockets và tới 64 bộ vi xử lý logic

Windows Server 2008 x86 SP2 không cài Hyper-V*

 • Windows Server 2008 Standard Edition hỗ trợ tới 4 sockets và tới 32 bộ vi xử lý logic
 • Windows Server 2008 Enterprise Edition hỗ trợ tới 8 sockets và tới 32 bộ vi xử lý logic
 • Windows Server 2008 Datacenter Edition hỗ trợ tới 32 sockets và tới 32 bộ vi xử lý logic

Windows Server 2008 x64 đã cài Hyper-V

 • Windows Server 2008 Standard Edition hỗ trợ tới 4 sockets và tới 16 bộ vi xử lý logic
 • Windows Server 2008 Enterprise Edition hỗ trợ tới 8 sockets và tới 16 bộ vi xử lý logic
 • Windows Server 2008 Datacenter Edition hỗ trợ tới 64 sockets và tới 16 bộ vi xử lý logic

Windows Server 2008 x64 không cài Hyper-V

 • Windows Server 2008 Standard Edition hỗ trợ tới 4 sockets và tới 64 bộ vi xử lý logic
 • Windows Server 2008 Enterprise Edition hỗ trợ tới 8 sockets và tới 64 bộ vi xử lý logic
 • Windows Server 2008 Datacenter Edition hỗ trợ tới 32 sockets và tới 64 bộ vi xử lý logic

Windows Server 2008 x86 không cài Hyper-V

 • Windows Server 2008 Standard Edition hỗ trợ tới 4 sockets và tới 32 bộ vi xử lý logic
 • Windows Server 2008 Enterprise Edition hỗ trợ tới 8 sockets và tới 32 bộ vi xử lý logic
 • Windows Server 2008 Datacenter Edition hỗ trợ tới 32 sockets và tới 32 bộ vi xử lý logic

Windows Server 2008 x64 đã cài Hyper-V và KB956710 installed*

 • Windows Server 2008 Standard Edition hỗ trợ tới 4 sockets và 24 bộ vi xử lý logic
 • Windows Server 2008 Enterprise Edition hỗ trợ tới 8 sockets và 24 bộ vi xử lý logic
 • Windows Server 2008 Datacenter Edition hỗ trợ tới 32 sockets và 24 bộ vi xử lý logic

No Responses

 1. Pingback: matt 19/08/2014
 2. Pingback: claude 20/08/2014

Give a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.