Hiểu về Open, Closed and Filtered port trong Nmap scan

Nmap có rất nhiều kiểu scan khác nhau. Hiểu về kiểu mặc định (SYN-scan) là một bước đệm để bắt đầu nghiên cứu việc scan hoạt động thế nào cũng như hiển thị kết quả ra sao. 3 way TCP handshake Bắt đầu một kết …

Join Esxi host vào domain

Để gia nhập một máy chủ Esxi host vào miền rất đơn giản. Chỉ cần có một tài khoản miền là có thể thực hiện join domain được. Mở Esxi host > Manage > Security & users > Authentication > Join domain > nhập thông …

Reset mật khẩu SSO trong vCenter thật đơn giản

Không may vào lúc nào đó, bạn đột nhiên quên mất mật khẩu vCenter, chính là cái tài khoản administrator@vsphere.local đó, thì phải làm sao nhỉ. Với dạng vCenter server appliance, cần thực hiện truy cập để thiết lập lại mật khẩu thông qua SSH. …